Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van BeHost (hierna genoemd als “BeHost”) met als maatschappelijke zetel: Majoor René Dubreucqstraat 5/1, 1050 Elsene. BeHost is ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0753.396.129.  

In de voorwaarden hieronder wordt er verstaan:

  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee een overeenkomst met BeHost tot levering van producten en diensten wordt gesloten of wenst af te sluiten.
  • Overeenkomst: elke afspraak gemaakt tussen de Klant en BeHost, schriftelijk bevestigd,  betreffende de huur of aankoop van één of meerdere producten of diensten van BeHost.
  • Dienst: heeft betrekking op de volgende: Website, Website Pro, Webshop, Webshop Pro en alle opties die door de Klant worden genomen, zoals onderhoud van een website.
  • Website: de website van BeHost (https://behost.be) waarop de producten en diensten van BeHost aangeboden worden.
  • Klantenzone: een persoonlijke en beveiligde toegang tot de account van een Klant en ene omgeving waarin de Klant producten en diensten kan aankopen via https://my.behost.be.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de producten en diensten van BeHost, tenzij anders is overeengekomen en door BeHost schriftelijk is bevestigd. Door enkel het verstrekken van een bestelling aanvaardt de Klant deze verkoop- en betalingsvoorwaarden. Toezeggingen van vertegenwoordigers, verkopers of andere personeelsleden zijn voor BeHost slechts bindend, indien schriftelijk is bevestigd door BeHost of door toezending van de factuur. Bij nietigverklaring van één of meer van deze algemene voorwaarden, zullen de overige voorwaarden onaangetast blijven wat betreft hun wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven niet het recht de goederen of diensten te weigeren, verbintenissen op te zeggen, betaling achterwege te laten, gedeeltelijke betalingen uit te voeren of schadevergoeding te eisen.

Artikel 3 – Opdracht en Werking

3.1 Hosting en domeinnamen aangeboden via de Website en Klantenzone van BeHost

Een Klant kan via de Website en Klantenzone producten of diensten bestellen, zonder dat BeHost hiervoor een offerte vooraf moet opsturen. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en diensten die via de Website en Klantenzone door de Klant besteld worden. De producten en diensten aangeboden op de Website en de Klantenzone (anders dan webdesign) worden binnen de op Website vermelde termijn geleverd. Nadat De Klant een bestelling plaatst, zal de Klant hierover geïnformeerd worden via e-mail over hoe en wanneer de Klant gebruik kan maken van de bestelde producten of diensten via de Website en Klantenzone. 

3.2 Dienst

Voor webdesign gerelateerde diensten of producten, zoals de verschillende Dienst pakketten die aangeboden worden, kan een overeenkomst met de Klant gesloten worden wanneer de Klant een dienst via de Website en/of Klantenzone aankoopt. 

Indien er door BeHost een offerte opgestuurd is naar de de Klant, wordt een overeenkomst gesloten met de Klant zodra de Klant de offerte accepteert en/of (een deel) van de totaalbedrag overmaakt. Een Klant kan een offerte, opgestuurd door BeHost, niet wijzigen door elementen in de offerte aan te passen, toe te voegen of te verwijderen zonder dat BeHost op voorhand schriftelijk er toestemming voor gegeven heeft voor die bepaalde wijziging(en). BeHost kan aan de Klant wel schriftelijk de mogelijkheid geven om tussen de elementen vermeld in de offerte te ‘kiezen’, met andere woorden enkele de diensten of producten aan te duiden die de Klant  wenst. De Klant kan dit doen door de elementen die hij wenst te onderstrepen of op eender welke manier aan te duiden waaruit men duidelijk kan afleiden dat de Klant die bepaalde elementen wenst. De elementen die de Klant niet wenst kan de Klant doorkruisen of op eender welke manier duidelijk aantonen dat de Klant die bepaalde elementen niet wenst. Echter kunnen er bepaalde combinaties niet mogelijk zijn, daarom moet BeHost steeds voor de offertes, waarbij er enige wijziging is aan de offerte door de Klant in vergelijking met de originele offerte, schriftelijk goedkeuring geven. Pas nadat de goedkeuring door BeHost is gegeven (ingeval er dus een wijziging is door de Klant in vergelijking met de eerst opgestuurde offerte), is er een overeenkomst.  

Indien er sprake is van een voorschot die de Klant op voorhand dient te betalen, zal BeHost pas beginnen werken aan de website nadat de voorschot betaald is door de Klant en nadat de benodigde materiaal geleverd is aan BeHost, tenzij er op voorhand uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als er een voorschot betaald dient te worden, zal de Klant na het aanvaarden van de offerte, een factuur met betalingsinfo opgestuurd krijgen, dit kan via e-mail zijn of via de klantenzone van BeHost.  Na ontvangst van het voorschot door BeHost, zal de Klant een bevestiging krijgen van ontvangst. De geschatte leveringstijd en de benodigde informatie zullen meegedeeld worden per e-mail of via de klantenzone. 

3.3 Benodigdheden webdesign, hosting

BeHost kan tijdens het werken aan de website of applicaties die betrekking hebben tot de website, om bijkomende informatie vragen zoals: tekst bij een bepaald gedeelte, foto’s of designvoorkeuren. Bij sommige diensten kan BeHost vragen om accounts bij derden aan te maken. BeHost kan, indien dat noodzakelijk is, een deel van de opdracht laten uitvoeren door een derde.

De Klant is verantwoordelijk voor het op tijd leveren van de benodigde tekst, foto’s of eender welke andere informatie zoals log-in gegevens bij derden, om de opdracht te kunnen uitvoeren. BeHost zal de Klant (stapsgewijs) informeren over welke benodigdheden er nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht en, indien de Klant dit vraagt, waarom die benodigdheden gevraagd worden.

BeHost behoudt het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten of de overeenkomst definitief te ontbinden indien BeHost de benodigde materiaal en informatie niet kan krijgen door de Klant.

De compatibilteit van de geleverde inhoud door de Klant met de wet is volledig de verantwoordelijkheid van de Klant. BeHost zal de inhoud niet monitoren op overtredingen die de (inter)nationale wet of intellectuele eigendomsrecht of de Europese privacy regelgeving schendt. BeHost behoudt zich echter het recht om te weigeren dergelijke inhoud te plaatsen wanneer BeHost dergelijke inhoud opmerkt. De Klant heeft in dit geval geen enige recht op schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst.

3.4 Benodigdheden en werking onderhoud

BeHost dient gedurende de periode van de uitvoering van de Dienst, toegang te hebben tot de hosting account en ingeval er sprake is van een CMS, tot de beheerdersaccount van de CMS platform van de Klant. Indien de website(s) van de Klant gehost is/zijn bij een derde, dient BeHost log-in toegang te krijgen tot de hosting account en CMS platform van de website van de Klant waarvoor de dienst onderhoud besteld is, gedurende de volledige periode van onderhoud. Indien de Klant dit niet wenst of mogelijk acht, kan er hiervan afgeweken worden als BeHost dat uitdrukkelijk schriftelijk laat weten.

BeHost kan, indien BeHost dit noodzakelijk vindt, bij websites die gebruikmaken van de dienst onderhoud, zonder voorafgaand bericht aan de Klant ingrijpen om ervoor te zorgen dat de website online blijft. Deze ingreep kan in de vorm zijn van een wijziging, toevoeging of verwijdering van elementen van de website (technische of niet-technische zaken). Dit kunnen updates zijn, maar ook zaken die betrekking hebben tot het waarborgen van de veiligheid van data van de website of het tegengaan van eender welke vorm van cyber-aanvallen. BeHost kan nooit garanderen dat de website volledig probleemloos functioneert, aangezien BeHost tijdens onderhoud niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de website. 

Artikel 4 - Prijs en betaling

Voor webdesign en webdesign gerelateerde diensten en producten bestaat de prijs uit een eenmalige betaling, dat omvat het opstarten van de website op basis van de door de Klant geleverde inhoud (foto’s, tekst en/of video’s), de verstrekking van één of meerdere domeinnamen en afhankelijk van wat de Klant wenst: een maandelijkse kost voor het onderhoud van de website en de hosting ervan. Indien niet anders vermeld op de offerte, is de Klant niet verplicht onderhoud en hosting als diensten samen met de webdesign te nemen. 

De Klant aanvaardt en erkent dat de maandelijkse kost van webhosting en onderhoud jaarlijks kan geïndexeerd en/of aangepast worden.

Wanneer de klant een overeenkomst aangaat met BeHost dan stemt de klant er uitdrukkelijk en automatisch mee om elektronisch gefactureerd te worden door BeHost. Indien de Klant webhosting en/of domeinnaam producten heeft besteld via de Website, dan worden de facturen automatisch en volledig geïnd via kredietkaart of domiciliëring (SEPA Direct Debit, SDD) op de factuurdatum. Voor facturen met betrekking tot webdesign, dient de Klant de factuur voor de vervaldatum te betalen. Betaling is mogelijk via bankoverschrijving, kredietkaart, Bancontact en Visa. BeHost zal de Klant informeren over de betalingsmogelijkheden. 

Indien de Klant hosting bij BeHost neemt en de  inning van de maandelijkse of jaarlijkse kost voor de verlenging door BeHost niet mogelijk is, is BeHost gerechtigd om na een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum de website offline te zetten. De Klant zal bij een niet tijdige betaling op de hoogte gebracht worden en wordt er daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. De Klant kan aan BeHost per mail of via de klantenzone laten weten de termijn niet meer te willen verlengen.

Indien de Klant een overeenkomst aangegaan is met BeHost, waarbij de Klant (een deel van) de kost achteraf dient te betalen, is er voor iedere vertraging van de betalingen van de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.

Wanneer de Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan dient hij dit kenbaar te maken aan BeHost binnen twee weken na de factuurdatum. BeHost zal na ontvangst van de bezwaar onderzoeken of de Klant gelijk heeft.

Alle prijzen vermeld door BeHost zijn exclusief BTW en eventuele andere wettelijke heffingen. Aangezien BeHost vrijgesteld is van BTW, dient er geen BTW betaald te worden en zijn de prijzen vermeld op de offerte en website de definitieve prijzen.

Artikel 5 – Levering

De uitvoering van de overeenkomst door BeHost gebeurt steeds afhankelijk van de inzicht en vermogen van BeHost. BeHost kan indicatieve levertijden aangeven maar deze verbinden BeHost niet om te leveren op de aangegeven indicatieve levertijden. BeHost zal communiceren met de Klant over de levering en nieuwe indicatieve tijden aangeven indien de initiële indicatieve tijden niet kunnen nagekomen worden.

Indien BeHost dit nodig acht zal BeHost de levering in delen uitvoeren en BeHost behoudt zich het recht om in dat geval ook in delen te factureren.

De Klant moet de nodige gegevens tijdig versterken voor het bouwen van de website. Elke vertraging in het leveren van de nodige gegeven of in het beantwoorden van vragen gesteld door BeHost aan de Klant kunnen nooit aan BeHost ten laste worden gelegd.

De Klant erkent en aanvaardt aan BeHost het recht te geven om voor promotiedoeleinden naar de geleverde producten en diensten aan de Klant te refereren, tenzij de Klant BeHost vooraf uitdrukkelijk op de hoogte brengt dat hij dit niet wenst. BeHost behoudt zich altijd het recht om een creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website geleverd aan de Klant (webdesign), deze creditvermelding kan linken naar de website van BeHost. De Klant is vrij om deze creditvermelding te verwijderen of (opnieuw) te plaatsen zonder voorafgaande toestemming van BeHost. 

BeHost aanvaardt betalingen via Mastercard, Visa, Bancontact, Paypal en bankoverschrijving. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd, dit kan ook automatisch gedebiteerd indien de Klant voor een wederkerige overeenkomst is gegaan.

Artikel 6 – Gebruik van CMS platform

Bij de levering van een website bij webdesign krijgt de Klant toegang tot het CMS platform waarmee BeHost de website heeft gemaakt (hierna: “het Platform”). Hiermee kan de Klant zelf de inhoud op de website aanpassen. De Klant gaat hier akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het Platform waarmee de website is gemaakt. BeHost is niet verantwoordelijk voor elke overtreding van de Klant op de gebruiksvoorwaarden van het Platform.

BeHost is niet verantwoordelijk voor elke inhoud dat de Klant plaatst op de site dat tegenstrijdig is met de (inter)nationale wet. BeHost zal de inhoud geplaatst door de Klant op de website niet monitoren en de verantwoordelijkheid daarover valt volledig ten laste van de Klant.  

Artikel 7 – Klachten en aanpassingen

De Klant is gehouden de geleverde producten en/of diensten op het moment van levering te onderzoeken.

Klachten en/of aanpassingen over geleverde producten en diensten moeten door de Klant aan BeHost binnen dertig (30) dagen na levering gemeld worden, daarna vervalt elke aanspraak wegens gebrek tegen BeHost.

Klachten en/of aanpassingen moeten zo gedetailleerd mogelijk worden geformuleerd opdat BeHost ze adequaat kan handelen.

Klachten en/of aanpassingen gemeld door de Klant schorten de verplichtingen of de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

Artikel 8 - Duur en beëindiging

De overeenkomsten van BeHost voor de webhosting diensten kunnen aangegaan worden voor een periode van één maand, één kwartaal, één semester, één jaar of een veelvoud hiervan. Na verloop van het termijn wordt de overeenkomst automatisch verlengd.

Bij BeHost kan er een domeinnaam aangekocht worden voor een minimumperiode van 1 jaar. Bij verlenging van een domeinnaam met een domeinnaam extensie dat BeHost aanbiedt, geldt er eveneens een minimumperiode van 1 jaar. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van de domeinnamen voor de aankoop, verlenging of verhuis van domeinnamen steeds voor een periode van één jaar en exclusief BTW. 

Indien BeHost de Klant een domeinnaam aanbiedt samen met een Dienst, wordt deze domeinnaam initieel aangekocht voor een periode van 1 jaar. Daarna wordt het verlengd zolang de Klant het Dienst afneemt voor de desbetreffende website.

De functies die gekoppeld zijn met een webhostingpakket worden automatisch stopgezet bij een beëindiging van een overeenkomst met betrekking tot webhosting. 

De Klant behoudt steeds het recht om een domeinnaam in het bezit van de Klant te verhuizen vanuit BeHost indien het nog niet vervallen is, hiervoor moet de Klant contact opnemen met BeHost om een verhuiscode aan te vragen, indien de Klant dit zelf niet kan opvragen via de klantenpaneel. Indien de domeinnaam samen met een Dienst aangekocht is, kan de Klant de domeinnaam pas verhuizen zodra de website is geleverd. 

Het verhuis van een domeinnaam uit BeHost betekent niet dat een Klant het recht heeft op enige vorm van vergoeding. 

De overeenkomsten van BeHost waarbij er enkel sprake is van webdesign, die niet via een pakket is afgenomen, zijn van kracht van zodra de offerte door de Klant geaccepteerd is of de klant een bestelling via de Website heeft geplaatst, totdat de website geleverd is en de Klant de eventuele openstaande factuur volledig vereffend heeft.

Een Overeenkomst van een Dienst van BeHost die webdesign via een pakket bevat, wordt aangegaan voor een periode van minimum één jaar.  Na het initiële jaar van de Dienst wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van een jaar na afloop van elk jaar, tenzij een van beide partijen de Oereenkomst opzegt. De Klant kan de overeenkomst op elk ogenblik opzeggen tegen de jaarlijkse vervaldag, zonder enige kosten, mits een opzegtermijn van één (1) maand.


De overeenkomsten gerelateerd aan webhosting (aangegaan via de Website en/of Klantenzone van BeHost) worden voor de periode waarvoor het oorspronkelijk is aangegaan automatisch en zonder voorafgaande toestemming van de Klant verlengd. De Klant kan een aanvraag tot stopzetting van de automatische verlenging indienen via de Klantenzone. Indien de Klant de stopzetting van de automatische verlenging wenst aan te vragen via e-mail, kan BeHost om veiligheidsredenen vragen om bijkomende informatie van de Klant. Zo kan BeHost verifiëren dat het werkelijk de Klant is die om stopzetting vraagt van zijn/haar producten.

BeHost behoudt zich het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst indien de Klant in staat van faillissement is verklaard. BeHost is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Klant en de Klant erkent en aanvaardt BeHost te vrijwaren van aanspraak door derden.

BeHost kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen en zonder gerechtelijke tussenkomst indien de Klant:

  • onethisch gebruik maakt van het internet
  • handelt of informatie verspreidt die in strijd zijn met de (inter)nationale wet- en regelgeving
  • informatie verspreidt die discriminerend of racistisch zijn  
  • handelt of informatie verspreidt tegenstrijdig met de algemeen aanvaarde normen en waarden

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Door BeHost ontwikkelde materiaal, concepten, ideeën zijn en blijven eigendom van BeHost en mogen niet worden gebruikt zonder expliciete schriftelijke toestemming van BeHost.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

BeHost hangt af voor verschillende diensten van de medewerking, diensten en leveringen van derden. BeHost kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit relaties met derde partijen aangezien BeHost daar weinig of geen invloed op heeft.

De prestaties verricht door BeHost dienen steeds beschouwd te worden als middelenverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen.

BeHost kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuiste gegevens door de Klant, defecten aan de systemen van de Klant, nalatigheid door de Klant, verlies of diefstal van wachtwoorden door de Klant, verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Klant, …

Gelet op de aard van het internet en de grote aantal menselijke tussenkomsten en de ingewikkeld aard van netwerksystemen en communicatie, kan BeHost voor websites die gehost worden door BeHost, geen continue beschikbaarheid van de website voor de Klant garanderen. In geval van storingen zal BeHost al het nodige doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Gezien het aard van het internet en de grootte aantal knooppunten voor aanvallen kan BeHost de veiligheid van de websites die gemaakt zijn door BeHost nooit te volle garanderen. BeHost zal ook alles in het werk stellen om de gegevens en website van de Klant die door BeHost gehost wordt, veilig te houden maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derde partijen erin slagen de veiligheidsmaatregelen te breken.

Artikel 11 – overmacht

In geval van overmacht is BeHost vrijgesteld van zijn verplichtingen afhankelijk van de duur en de impact van de overmacht. BeHost behoudt het recht in geval van overmacht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten of de overeenkomst definitief te ontbinden

Overmacht is elke situatie of gebeurtenis dat buiten de controle van BeHost ligt. Dit omvat maar is niet beperkt tot: niet tijdige leveringen door derden, niet tijdige leveringen van de benodigde materiaal met betrekking tot webdesign door de Klant, verbroken relaties met derden, gebreken in communicatiesystemen, stakingen, storingen in het internet, brand, verlies of schade van data door hackers, …

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de aanbiedingen van of de overeenkomsten met BeHost is het Belgische recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de Overeenkomst, dat niet tussen de partijen onderling opgelost kan worden, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de gewone Belgische rechtbanken